DPT

UDŽBENIČKA LITERATURA

Nastavnici i saradnici Departmana za poljoprivrednu tehniku posebnu pažnju poklanjaju udžbeničkoj literaturi. Gotovo da nema nastavnog predmeta koji nije pokriven odgovarajućim udžbenikom, praktikumom ili zbirkom zadataka. Značajan broj udžbenika je štampan tokom godina postojanja Departmana. Potvrda kvaliteta i aktuelnosti udžbenika je njihovo korišćenje na srodnim fakultetima. Takođe, za posebnu pažnju je da udžbenik „Mechanical vibration: Fundamentals with Solved Examples“ je publikovala izdavačka kuća „John Wiley & Sons“ New Jersy, USA.

Naziv publikacije: MATEMATIČKE METODE U FITOMEDICINI

Autor: Prof. dr Nebojša Dedović
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2023.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 508 strana.

Sadržaj:

0.1. Predgovor
1. Uvod
2. Finansijska matematika
3. Privredna matematika
4. Matrice i determinante
5. Sistemi linearnih jednačina
6. Linearno programiranje
7. Realne funkcije jedne realne promenljive
8. Nizovi
9. Granična vrednost funkcije
10. Izvod funkcije
11. Primena izvoda funkcije
12. Neodređeni integral
13. Određeni integral
14. Obične diferencijalne jednačine
15. Difrrencne jednačine
Literatura

Naziv publikacije: PRECIZNA POLJOPRIVREDA

Autor: Prof. dr Marko Kostić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2021.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 230 strana.

Sadržaj:

  1. Uvod u koncept
  2. Geopozicioniranje u poljoprivredi
  3. Detektori i izvršioci
  4. Senzorsko merenje osobina zemljišta
  5. Senzorsko merenje osobina useva
  6. Senzorsko merenje prinosa na žetvenim mašinama
  7. ISOBUS standard komunikacije
  8. Tehnologija prostorno prilagodljive aplikacije (VRT)
  9. Prostorno prilagodljivo đubrenje
  10. Prostorno prilagodljiva obrada zemljišta
  11. Prostorno prilagodljiva setva
  12. Prostorno prilagodljiva primena herbicida
  13. Prostorno prilagodljiva primena fungicida
  14. Upravljanje informacijama u preciznoj poljoprivredi
  15. Rad sa podacima u preciznoj poljoprivredi
  16. Rečnik precizne poljoprivrede

   Literatura

Naziv publikacije: INŽENJERSKE KOMUNIKACIJE

Autor: Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2020.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 351 strana.

Sadržaj:

1. Zadatak i značaj inženjerskih komunikacija
2. Osnovni elementi nacrtne geometrije
3. Uvodno razmatranje
4. Opšti standardi u tehničkom crtanju
5. Aksiometrijski crtež
6. Ortogonalni crteži
7. Preseci na ortogonalnim crtežima
8. Kotiranje (Dimenzionisanje)
9. Čitanje ortogonalnih crteža
10. Crtanje mašinskih elemenata
11. Označavanje kvaliteta površinske hrapavosti
12. Tolerancije mera
13. Tolerancije oblika i položaja
14. Sklopni crteži
15. Radionički crteži
16. Šematski crteži
17. Snimanje i crtanje oštećenog predmeta
18. Primena računara za tehničko crtanje
19. Vežbe i zadaci
Literatura

Naziv publikacije: MAŠINSKI ELEMENTI

Autor: Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2020.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 234 strana.

Sadržaj:

0.1. Standardizacija
0.2. Označavanje materijala
1. Rezime otpornosti materijala
2. Podela mašinskih elemenata
3. Analiza sila između prenosnika koje opterećuju vratila
4. Elementi obrtnog kretanja
5. Prenosni odnos prenosnika snage
6. Zupčasti prenosnici snage
7. Lančasti prenosnici snage
8. Kaišni prenosnici snage
9. Spojnice
10. Ležišta i ležaji
11. Zavrtnji
12. Klinovi
13. Opruge
14. Zavareni sastavci
15. Mašinski elementi za provođenje fluida
Literatura

Naziv publikacije: MEHANIZMI POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
(sa rešenim zadacima)

Autor: Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2020.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 324 strana.

Sadržaj:

0. Zadatak i značaj mehanizama poljoprivrednih mašina
1. Razvoj mehanizama
2. Osnovni pojmovi
3. Stepen slobode kretanja
4. Putanje kinetičkih tačaka i članova mehanizama
5. Uslovi funkcionisanja mehanizama
6. Uvod u kinematičku analizu mehanizama
7. Proširenje kliznih kinematičkih parova
8. Metoda asure
9. Uvod u dinamičku analizu mehanizama
10. Podizni mehanizam traktora
11. Planetarni prenosnici snage (mehanizmi)
12. Kardanov zglob
13. Jednačina kretanja mehanizama
14. Određivanje pogonske sile
15. Uravnoteženje mehanizama
16. Bregasti mehanizmi
Literatura

Naziv publikacije: REMONTNE MAŠINE I RADIONIČKA PRAKSA

Autor: Prof. dr Milan Tomić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2020.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 298 strana.

Sadržaj:

1. Uvod u remontne mašine i radioničku praksu
2. Merenje i kontrola u proizvodnom mašinstvu
3. Obrada materijala skidanjem strugotine
4. Obrada materijala bez skidanja strugotine
5. Tehnologija spajanja metala
Literatura

Naziv publikacije: REMONTNE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNE TEHNIKE

Autor: Prof. dr Milan Tomić; Prof. dr Timofej Furman; Prof. dr Andraš Tot
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2017.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 471 strana.

Sadržaj:

0. Uvod u remont i održavanje poljoprivredne tehnike
1. Pouzdanost tehničkih sistema
2. Oblici pojave kvarova i njihovi uzroci
3. Habanje i kvarovi
4. Korozija
5. Opravka poljoprivredne tehnike
6. Tehničko održavanje
7. Dijagnostika
8. Gorivo i mazivo poljoprivrednih mašina
9. Priprema mašina za čuvanje u vansezonskom periodu
10. Opremljenost rezervnim delovima
11. Formiranje ekonomskog dvorišta
12. Evidencija u mašinskom parku
Literatura

Naziv publikacije: ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIZAMA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

Autor: Dr Marko Kostić, docent; Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2019.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 128 strana.

Sadržaj:

1. Položaji i putanje tačaka mehanizma
2. Određivanje kinematičkih parametara metodom plana brzina i ubrzanja
3. Određivanje kinematičkih parametara kliznih parametara metodom proširenja
4. Određivanje kinematičkih parametara po asuru
5. Određivanje pogonske snage
6. Određivanje kinematičkih parametara planetarnih prenosnika
7. Uravnoteženje rotora
Literatura

Naziv publikacije: Mechanical Vibration: Fundamentals with Solved Examples

Autori: Prof. dr Ivana Kovačić, Prof. dr Dragi Radomirović
Izdavač: John Wiley & Sons, New Jersy, USA
Godina izdanja: 2018.
Fizički opis: format 24x17cm, 280 strana, grafički prikazi

Sadržaj:

1. Preliminaries
2. Lagrange’s Equation for Mechanical Oscillatory Systems
3. Free Undamped Vibration of Single Degree of Freedom Systems
4. Free Damped Vibration of Single Degree of Freedom Systems
5. Forced Vibration of Single Degree of Freedom Systems
6. Free Undamped Vibration of Two-Degree-of-Freedom Systems
7. Forced Vibration of Two-Degree-of-Freedom Systems
8. Vibration of Systems with Infinite Number of Degrees of Freedom
9. Additional Topics
Appendix: Mathematical Topics

Naziv publikacije: SUŠENJE I DORADA VOĆA I GROŽĐA – PRAKTIKUM

Autor: Dr Ivan Pavkov, docent; dr Milivoj Radojčin, docent; Zoran Stamenković, MSc
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2017.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 88 strana.

Sadržaj:

1. Merenje osnovnih fizičkih osobina
2. Određivanje mehaničkog sastava voća – randman
3. Merenje vlažnosti
4. Merenje aktivnosti vode
5. Merenje gustine tečnosti
6. Merenje koncentracije u vodi rastvorljive supstance
7. Kinetika sušenja voća
8. Kombinovano sušenje voća
9. Gustina tečnosti
10. Binarni sistemi
11. Maseni bilans sušenja i dorade voća
Literatura

Naziv publikacije: ZBIRKA ZADATAKA IZ NACRTNE GEOMETRIJE

Autor: Prof. Dr Milan Tomić; Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2017.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 167 strana.

Sadržaj:

1. Ortogonalne projekcije tačke i prave
2. Ortogonalne projekcije ravni
3. Prave veličine duži, ravni i međusobnih rastojanja
4. Ortogonalne projekcije pravilnih geometrijkih tela
5. Preseca tela i ravni
6. Kontrolna projekcija
7. Ortogonalni crteži
8. Aksonometrijski crteži
9. Centralna projekcija (perspektiva)
Literatura

Naziv publikacije: ZBIRKA ZADATAKA IZ INŽENJERSKIH KOMUNIKACIJA

Autor: Dr Mirko Simikić, docent; Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2016.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 132 strana.

Sadržaj:

1. Osnovni elementi nacrtne geometrije
2. Aksonometrijski crtež
3. Ortogonalne projekcije (pogledi)
4. Čitanje ortogonalnih projekcija
5. Crtanje (izrada) solida
6. Radionički crteži
7. Sklopni crteži
8. Šematski crteži i drugi načini crtanja
Literatura

Naziv publikacije: POLJOPRIVREDNI TRAKTORI

Autor: Prof. dr Lazar Savin; Prof. dr Mirko Simikić; Prof. dr Ratko Nikolić; Mladen Ivanišević, MSc
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2016.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 339 strana.

Sadržaj:

1. Klasifikacija traktora
2. Transmisija traktora
3. Uređaji za pogon priključnih mašina
4. Hodni sistem
5. Sistem za upravljanje
6. Sistem za kočenje
7. Hidraulički sistem
8. Dodatni uređaji
9. Električni uređaji
10. Kontrolno upravljački centar
11. Tendencije u razvoju traktora
12. Održavanje motora i traktora
13. Korišćenje traktora
Literatura

Naziv publikacije: NACRTNA GEOMETRIJA

Autor: Prof. dr Radojka Gligorić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2015.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 307 strana.

Sadržaj:

0. Uvodne napomene
1. Uvod
2. Ortogonalne projekcije tačke
3. Ortogonalne projekcije prave (duži)
4. Ortogonalne projekcije ravni
5. Međusobni odnos tačke, prave i ravni
6. Transformacija
7. Rotacija
8. Metrički problemi
9. Ortogonalne projekcije pravilnih geometrijskih tela
10. Preseci pravilnih geometrijskih tela i ravni
11. Međusobni prodori pravilnih geometrijskih tela
12. Kotirana projekcija
13. Ortogonalni crteži
14. Aksonometrijski crteži
15. Povezanost ortogonalnih projekcija i aksonometrije
16. Perspektiva (centralna projekcija)
17. Šematski crteži u pejzažnoj arhitekturi
Literatura

Naziv publikacije: MATEMATIKA

Autor: Dr Nebojša Dedović, docent
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2015.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 290 strana.

Sadržaj:

1. Uvod
2. Realne funkcije jedne realne promenljive
3. Nizovi
4. Granična vrednost funkcije
5. Izvod funkcije
6. Primena izvoda funkcije
7. Neodređeni integral
8. Određeni integral
9. Veliki matematičari
Literatura

Naziv publikacije: TEHNIKA APLIKACIJE PESTICIDA

Autor: Dr Aleksandar Sedlar, docent; dr Rajko Bugarin, docent; Prof. dr Nikola Đukić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2014.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 212 strana.

Sadržaj:

1. Značaj i način zaštite bilja
2. Traktori i njihova primena u zaštiti bilja
3. Mašine i uređaji za zaštitu bilja
4. Prskalice
5. Rasprskivači
6. Orošivači (atomizeri)
7. Održavanje, kalibracija i kontrolno testiranje prsklaica i orošivača
8. Redukovana primena pesticida
9. Zaprašivači
10. Zamagljivači
11. Mašine i uređaji za dezinfekciju semena (tretiranje semena)
12. Primena vazduhoplova u zaštiti bilja
13. Mašine, uređaji i oprema za zaštitu bilja od kasnih prolećnih mrazeva
Literatura

Naziv publikacije: MAŠINE U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU

Autor: Dr Rajko Bugarin, docent; Prof. dr Aleksandar; Bošnjaković; Dr Aleksandar Sedlar, docent
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Godina izdanja: 2014.
Fizički opis: 21 x 29,7 cm; 344 strana.

Sadržaj:

1. Traktori i njihova primena u voćarstvu i vinogradarstvu
2. Mašine za sistematizaciju zemljišta
3. Mašine za obradu zemljišta u višegodišnjim zasadima
4. Mašine za iskop rupa i sadnju loznih kalemova i voćnih sadnica
5. Mašine za đubrenje
6. Zaštita od grada
7. Mašine za rezidbu i usitnjavanje ostataka rezidbe
Literatura